Sáng thế 43:2

Sáng thế 43:2 BPT

Sau khi gia đình Gia-cốp ăn hết thóc mang về từ Ai-cập thì Gia-cốp bảo các con, “Hãy đi xuống Ai-cập mua thêm thóc để chúng ta ăn.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share