Sáng thế 43:16

Sáng thế 43:16 BPT

Khi Giô-xép thấy Bên-gia-min đến với họ thì ông bảo người quản gia, “Mang những người đó vào nhà ta rồi giết gia súc làm tiệc đi. Trưa nay họ sẽ ăn ở với ta.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share