Sáng thế 43:14

Sáng thế 43:14 BPT

Ta cầu xin Thượng Đế Toàn Năng khiến cho ông quan đó thương xót các con để cho Xi-mê-ôn và Bên-gia-min trở về. Còn nếu cha phải mất mấy đứa con thì cha đành chịu vậy!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share