Sáng thế 43:12

Sáng thế 43:12 BPT

Lần nầy mang theo gấp đôi số tiền lần trước để trả lại họ số tiền họ đã bỏ lại trong bao các con. Chắc họ lầm lẫn đó thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share