Sáng thế 43:10

Sáng thế 43:10 BPT

Nếu chúng ta không mất thì giờ vì vụ nầy thì chúng con đã đi về được hai chuyến rồi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share