Sáng thế 42:5

Sáng thế 42:5 BPT

Các con trai của Ít-ra-en cùng đi với nhiều người xuống Ai-cập mua ngũ cốc vì dân chúng Ca-na-an cũng lâm nạn đói.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share