Sáng thế 42:36

Sáng thế 42:36 BPT

Gia-cốp, cha họ bảo, “Tụi bây cướp mất các con tao. Giô-xép mất tích rồi, Xi-mê-ôn cũng đi luôn, rồi bây giờ bay còn lăm le bắt Bên-gia-min đi nữa à! Mọi chuyện đều trái ý tao cả.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share