Sáng thế 42:33

Sáng thế 42:33 BPT

Ông quan xứ đó bảo chúng con, ‘Đây là cách chứng tỏ các anh là người lương thiện: Để một người trong các anh lại đây, còn các anh mang thóc về cứu đói cho gia đình các anh
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share