Sáng thế 42:30

Sáng thế 42:30 BPT

Họ thuật, “Ông quan xứ đó ăn nói cộc cằn với chúng con. Ông ta buộc tội chúng con là sang để do thám
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share