Sáng thế 42:29

Sáng thế 42:29 BPT

Các anh em trở về cùng Gia-cốp trong xứ Ca-na-an thuật lại cho ông nghe mọi việc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share