Sáng thế 42:26

Sáng thế 42:26 BPT

Vậy các anh em chất thóc lên lưng lừa rồi lên đường.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share