Sáng thế 42:25

Sáng thế 42:25 BPT

Rồi bảo các đầy tớ mình đổ thóc đầy bao của các anh em và để tiền họ đã trả mua thóc lại trong bao. Các đầy tớ cũng được lệnh cung cấp cho họ đủ lương thực đi đường. Các đầy tớ làm y như thế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share