Sáng thế 42:23

Sáng thế 42:23 BPT

Khi Giô-xép nói chuyện với các anh, ông dùng người thông dịch, nên họ tưởng Giô-xép không hiểu những gì họ nói riêng với nhau.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share