Sáng thế 42:22

Sáng thế 42:22 BPT

Ru-bên lên tiếng bảo họ, “Tao đã bảo tụi bây đừng làm hại nó mà tụi bây không nghe, nên bây giờ mình mới phải đền tội vì việc ác mình làm cho nó.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share