Sáng thế 42:20

Sáng thế 42:20 BPT

rồi mang em trai út xuống đây cho ta. Các anh làm như thế thì ta mới tin các anh nói thật, và các anh mới khỏi chết.” Các anh em đồng ý.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share