Sáng thế 42:18

Sáng thế 42:18 BPT

Đến ngày thứ ba Giô-xép bảo họ, “Ta kính sợ Thượng Đế. Các anh hãy làm như sau thì ta sẽ để cho các anh sống
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share