Sáng thế 42:14

Sáng thế 42:14 BPT

Nhưng Giô-xép bảo họ, “Ta nói đúng rồi! Các anh là lũ do thám!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share