Sáng thế 42:12

Sáng thế 42:12 BPT

Giô-xép nhất quyết, “Không! Các anh chỉ đến dòm ngó các chỗ sơ hở của xứ ta mà thôi!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share