Sáng thế 42:11

Sáng thế 42:11 BPT

Chúng tôi là anh em cùng một cha. Chúng tôi là dân lương thiện chứ đâu phải do thám.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share