Sáng thế 42:10

Sáng thế 42:10 BPT

Nhưng các anh em phân trần, “Không phải đâu, thưa ngài. Kẻ tôi tớ ngài chỉ đến để mua lương thực thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share