Sáng thế 42:1

Sáng thế 42:1 BPT

Gia-cốp nghe tin ở Ai-cập có thóc lúa, nên bảo mấy người con, “Sao tụi bây cứ ngồi đó mà nhìn nhau vậy?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share