Sáng thế 31:6

Sáng thế 31:6 BPT

Hai em biết anh đã phục vụ cha các em hết lòng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share