Sáng thế 24:9

Sáng thế 24:9 BPT

Vậy người đầy tớ đặt tay lên đùi của chủ và hứa với Áp-ra-ham sẽ làm theo như thế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share