Sáng thế 24:65

Sáng thế 24:65 BPT

và hỏi người đầy tớ, “Người đang đi trong đồng ra đón chúng ta là ai vậy?” Người đầy tớ đáp, “Chủ tôi đó.” Rê-be-ca vội vàng lấy tấm khăn mỏng che mặt mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share