Sáng thế 24:63

Sáng thế 24:63 BPT

Một buổi chiều nọ khi ông đang đi ra đồng để trầm tư, Y-sác ngước lên thấy một đoàn lạc đà đang đến.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share