Sáng thế 24:6

Sáng thế 24:6 BPT

Áp-ra-ham đáp, “Không! Anh không được mang con ta về xứ đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share