Sáng thế 24:55

Sáng thế 24:55 BPT

Mẹ và anh Rê-be-ca nói, “Hãy để Rê-be-ca ở thêm với chúng tôi ít nhất mười ngày nữa rồi hãy đi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share