Sáng thế 24:51

Sáng thế 24:51 BPT

Rê-be-ca thuộc về gia đình anh rồi đó. Mang nó đi về đi, để nó kết hôn với con trai chủ anh theo như CHÚA đã định.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share