Sáng thế 24:50

Sáng thế 24:50 BPT

La-ban và Bê-thu-ên đáp, “Việc nầy rõ ràng là do CHÚA sắp đặt, chúng ta không thể thay đổi được.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share