Sáng thế 24:45

Sáng thế 24:45 BPT

Trước khi dứt lời thầm nguyện thì Rê-be-ca từ thành ra vác bầu nước trên vai. Cô ta đi thẳng xuống suối lấy nước. Tôi nói với cô, ‘Cô làm ơn cho tôi xin hớp nước để uống.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share