Sáng thế 24:40

Sáng thế 24:40 BPT

Chủ tôi bảo, ‘Ta phục vụ Thượng Đế. Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đi với con và giúp đỡ con. Con sẽ tìm được một người vợ cho con trai ta trong vòng thân tộc của cha ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share