Sáng thế 24:4

Sáng thế 24:4 BPT

Anh phải về quê hương ta, xứ sở của thân nhân ta, kiếm một người vợ cho Y-sác, con trai ta.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share