Sáng thế 24:35

Sáng thế 24:35 BPT

CHÚA đã ban phúc rất nhiều cho chủ tôi về mọi mặt, nên chủ tôi rất giàu. CHÚA ban cho chủ tôi vô số cừu, gia súc, bạc và vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà, và lừa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share