Sáng thế 24:34

Sáng thế 24:34 BPT

Ông bắt đầu kể, “Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share