Sáng thế 24:33

Sáng thế 24:33 BPT

Sau đó La-ban mời người đầy tớ dùng bữa. Nhưng ông ta nói, “Tôi sẽ không ăn cho đến khi tôi thuật cho quí vị biết lý do tại sao tôi đến đây.” La-ban bảo, “Vậy ông cứ nói đi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share