Sáng thế 24:31

Sáng thế 24:31 BPT

La-ban nói, “Thưa ông, cầu CHÚA ban phúc cho ông. Xin mời ông vào nhà với tôi. Ông không phải đứng ngoài đường như thế. Tôi đã chuẩn bị nhà sẵn cho ông và chỗ nghỉ cho lạc đà của ông.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share