Sáng thế 24:29

Sáng thế 24:29 BPT

Cô có một người anh, tên La-ban, cũng chạy ra gặp người đầy tớ của Áp-ra-ham, lúc đó vẫn còn đứng bên giếng nước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share