Sáng thế 24:26

Sáng thế 24:26 BPT

Người đầy tớ liền quì xuống bái lạy CHÚA
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share