Sáng thế 24:25

Sáng thế 24:25 BPT

Cô tiếp, “Dạ nhà tôi có rơm cho lạc đà của ông và đủ chỗ cho quí ông nghỉ đêm nay.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share