Sáng thế 24:2

Sáng thế 24:2 BPT

Áp-ra-ham bảo đầy tớ cao niên nhất, là người quản trị tất cả tài sản của mình rằng, “Hãy đặt tay con lên đùi ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share