Sáng thế 24:19

Sáng thế 24:19 BPT

Ông uống xong, Rê-be-ca tiếp, “Tôi sẽ đổ nước cho các lạc đà ông uống nữa.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share