Sáng thế 24:18

Sáng thế 24:18 BPT

Rê-be-ca đáp, “Dạ ông cứ uống đi.” Cô vội vàng hạ bầu nước trên vai xuống để ông ta uống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share