Sáng thế 24:16

Sáng thế 24:16 BPT

Cô rất đẹp và còn trinh trắng, chưa hề ăn ở với đàn ông nào. Cô đi đến giếng lấy nước đầy bầu rồi kéo bầu lên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share