Sáng thế 24:12

Sáng thế 24:12 BPT

Người đầy tớ khẩn nguyện, “Lạy CHÚA là Thượng Đế của Áp-ra-ham, chủ con, xin cho con tìm được vợ của chủ con hôm nay. Xin tỏ lòng nhân từ không thay đổi của Ngài cùng Áp-ra-ham, chủ con!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share