Sáng thế 24:1

Sáng thế 24:1 BPT

Áp-ra-ham tuổi đã rất cao. CHÚA ban phước cho ông đủ mọi thứ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share