Sáng thế 23:14

Sáng thế 23:14 BPT

Ép-rôn đáp với Áp-ra-ham
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share