Sáng thế 22:23

Sáng thế 22:23 BPT

Bê-thu-ên sinh Rê-be-ca. Minh-ca là mẹ của tám người con trai còn Na-ho, em của Áp-ra-ham là cha các người ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Sáng thế 22:23