Sáng thế 21:30

Sáng thế 21:30 BPT

Áp-ra-ham đáp, “Xin vua hãy nhận các con cừu nầy từ tay tôi để chứng tỏ rằng vua tin tôi đã đào giếng nầy.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share