Sáng thế 21:26

Sáng thế 21:26 BPT

Nhưng A-bi-mê-léc bảo, “Ta chẳng biết ai làm chuyện đó. Sao đến hôm nay anh mới nói? Từ trước tới giờ tôi có nghe chuyện nầy đâu?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share