Sáng thế 11:26

Sáng thế 11:26 BPT

Sau khi Thê-ra được 70 tuổi thì sinh Áp-ram, Na-ho và Ha-ran.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share